Plan warsztatów

Szczegółowy plan warsztatów przedstawia poniższa tabela. Prosimy aby na zajęcia sobotnie stawić się nie później niż o godzinie 9.45. W czasie przerwy obiadowej uczestnicy otrzymają obiad w bufecie na Wydziale Chemii UJ (koszt obiadu wliczony jest w cenę warsztatów).

Przedział czasowy

Tematyka Szczegółowy zakres materiału omawiany w czasie zajęć

Sobota

10.00 – 10.30

Omówienie spraw organizacyjnych, podział uczestników na grupy, przejście do sali ćwiczeniowych.

10.30 – 12.35 Obliczenia chemiczne Pojęcie mola i masy molowej. Obliczenia w roztworach – stężenia molowe i procentowe. Objętość molowa gazów w warunkach normalnych. Prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu. Prawo Avogadra. Rozpuszczalność i krzywe rozpuszczalności. Rozcieńczanie roztworów. Obliczenia w oparciu o równania reakcji chemicznych oraz obliczenia dla reagentów zmieszanych w ilości niestechiometrycznej.
12.45 – 14.50 Atom i cząsteczka Budowa atomu. Cząstki elementarne wchodzące w skład atomu. Jądro atomowe. Liczba masowa, liczba atomowa, masa atomowa, masa cząsteczkowa. Zmiana właściwości pierwiastków na tle układu okresowego.  Izotopy. Skład izotopowy pierwiastków. Izotony i izobary. Przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Elektrony w atomach. Orbital atomowy. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronów w atomach. Wiązania chemiczne w teorii Lewisa i Kossela. Typ wiązania a właściwości substancji chemicznych. Orbitale cząsteczkowe i atomowe. Hybrydyzacja. Koncepcja VSEPR. Przewidywanie kształtu oraz budowy cząsteczek.
14.50 – 15.50

Przerwa obiadowa

15.50 – 17.55 Systematyka związków nieorganicznych. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków s, p, d i f. Równania redoks. Nomenklatura i właściwości związków nieorganicznych. Charakter chemiczny. Zachowanie związków nieorganicznych wobec wody. Projektowanie doświadczeń. Teorie kwasów i zasad według Arrheniusa oraz Brønsteda. Dysocjacja elektrolityczna. Proces hydrolizy. Odczyn wodnego roztworu. Reakcje związków nieorganicznych. Wybrane związki kompleksowe. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Chemia gleby. Reakcje i właściwości wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f. Reakcję litowców z tlenem i z wodą. Reakcje Cr, Mn, Fe, Zn, Ag. Właściwości i reakcje fluorowców. Uzgadnianie równań reakcji chemicznych metodą bilansu jonowo – elektronowego i metodą bilansu elektronowego.

Niedziela

10.00 – 12.05 Kinetyka, termodynamika oraz statyka chemiczna. Elektrochemia Profil energetyczny reakcji chemicznej. Procesy odwracalne. Katalizatory i inhibitory. Entalpia reakcji chemicznej. Reakcje egzo- i endotermiczne. Prawo Hessa. Stan równowagi. Prawo działania mas (stała równowagi, reguła przekory). Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody – pH. Szybkość reakcji chemicznej. Równanie kinetyczne. Reguła van’t Hoffa. Wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznych. Aktywność chemiczna metali. Korozja i metody ochrony przed korozją.
12.15 – 14.20 Węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne Właściwości i reakcje węglowodorów: alkany, alkeny, alkiny i areny. Izomeria. Typy reakcji organicznych. Właściwości i reakcje, jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Źródła energii. Chemia środków czystości. Paliwa obecnie i w przyszłości.
14.20 – 15.20

Przerwa obiadowa

15.20 – 17.25 Dwufunkcyjne oraz wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Stereochemia Właściwości i reakcje dwu- i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Chemia opakowań i odzieży.