Uniwersytet Młodego Odkrywcy

06.03.2019
Zachęcamy do składania ofert na dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji projektu Chemia w moim otoczeniu. Szczegóły znajdują się w poniższych plikach.
Zaproszenie do składania ofert na materiały
Załącznik nr 1 do składania ofert

31.01.2019
Zachęcamy do składania ofert na realizację usługi transportowej oraz na wyposażenie laboratorium w szkło, sprzęt oraz odczynniki chemiczne niezbędne do realizacji projektu Chemia w moim otoczeniu. Szczegóły znajdują się w poniższych plikach.
zapytanie ofertowe – odczynniki, szkło i sprzęt laboratoryjny
załącznik nr 1 do zapytania ofert. na szkło, sprzęt i odczynniki lab.
zapytanie ofertowe transport Michałowice/Zielonki
załącznik nr 1 do zapytania ofert. na transport Michałowice/Zielonki

25.01.2019
Pod poniższym linkiem znajduje się harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu „Chemia w moim otoczeniu” w okresie luty – czerwiec 2019.
harmonogram wsparcia

16.10.2018
Poniżej znajdują się karty zajęć laboratoryjnych realizowanych w ramach projektu „Chemia w moim otoczeniu” POWR.03.01.00-00-U022.
laboratorium klasy 1-3
laboratorium klasy 4-6
laboratorium klasy 7-8 oraz 3 klasy gimnazjum

15.10.2018
Wszystkich uczestników projektu prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia uczestników projektu.
OWU Generali NNW Grupowe 2018

——————————————————————————————————————————

Wyniki postępowania rekrutacyjnego znajdują się pod poniższym linkiem.

Wyniki rekrutacji

Szkoła zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest do podpisania porozumienia (Załącznik nr 3 do regulaminu) z Uniwersytetem Jagiellońskim nie później niż do 01.10.2018. Ponadto szkoła, której uczniowie zostaną Uczestnikami Projektu, zobowiązana jest dostarczyć do siedziby Wydziału Chemii UJ nie później niż do 01.10.2018:

a) deklarację uczestnictwa w projekcie dla każdego przewidzianego Uczestnika Projektu – Załącznik nr 4 do regulaminu, podpisaną przez opiekuna prawnego Uczestnik,

b) oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 5 do regulaminu) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla każdego Uczestnika Projektu, podpisane przez opiekuna prawnego Uczestnika Projektu.

Wydrukowane dokumenty należy przesyłać na adres:

Wydział Chemii UJ
Michał Płotek
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
z dopiskiem: „Chemia w moim otoczeniu”


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z terenów miejskich i wiejskich Polski południowej poprzez realizację zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii.

Projekt jest realizowany w dwóch edycja:

2018/2019 – 450 uczestników
2018/2019 – 450 uczestników

Każdy uczestnik bierze udział w trzech spotkaniach laboratoryjnych, z których każde trwa ok. 4 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w wybrane piątki roku szkolnego na Wydziale Chemii UJ (terminy ustalane w porozumieniu ze szkołą). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a uczniom szkół ulokowanych w gminach wiejskich dodatkowo zapewniamy bezpłatny transport na Wydział Chemii UJ oraz bezpłatny powrót do szkoły, a także bezpłatny obiad.

Rekrutacja od 3 do 12 września 2018.

W ramach rekrutacji szkoła jest zobowiązana do:

  1. wypełnienia i przesłania w formie elektronicznej Formularza zgłoszeniowego (załącznika nr 1 do Regulaminu) na adres maturauj@chemia.uj.edu.pl, w którym określi m.in. ilość uczniów proponowanych do uczestnictwa w Projekcie i klasę do jakiej uczęszczają uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie,
  2. przygotowania i przesłania na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl skanu listu motywacyjnego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) opieczętowanego pieczęcią szkoły i podpisanego przez dyrekcję szkoły, w którym opisze problemy z jakimi borykają się uczniowie klasy/klas wskazanych przez tą szkołę w czasie realizacji materiału dydaktycznego przewidzianego podstawą programową przedmiotów przyrodniczych i ścisłych  (tj. np. brak infrastruktury laboratoryjnej lub niewystarczające wyposażenie laboratoriów, zbyt liczne klasy i inne ograniczenia uniemożliwiające lub ograniczające uczniom możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń w czasie zajęć szkolnych),
  3. przesłania w postaci skanu Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – parafowanego na każdej stronie oraz podpisanego i opieczętowanego pieczęcią szkoły na ostatniej stronie przez dyrekcję szkoły na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
zał 1 do regulaminu
zał 2 do regulaminu
zał 3 do regulaminu
zał 4 do regulaminu
zał 5 do regulaminu
Spis doświadczeń proponowanych do wykonania w czasie zajęć laboratoryjnych

Bez tytułuUJ

Fundusze Europejskie